Wat is het CARA?

Het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing (CARA) evalueert welke invloed uw medische aandoening heeft op uw deelname als bestuurder aan het gemotoriseerde verkeer. Het CARA is wettelijk erkend als enige keurende instantie sinds 1998 (KB van 23 maart 1998 en MB van 27 maart 1998) voor de beoordeling van de rijgeschiktheid van mensen met een beperking. Het Centrum beoordeelt alle functies die belangrijk zijn voor het besturen van motorvoertuigen waarvoor u een rijbewijs nodig hebt. Deze beperkingen zijn:

  • een vermindering in functionele vaardigheden na een aantasting van het musculoskeletaal systeem;
  • een aandoening van het centraal of het perifeer zenuwstelsel;
  • elke andere aandoening waardoor een beperking ontstaat van de motorische controle, de waarneming, het gedrag of het beoordelingsvermogen.

Als een arts een van bovenstaande aandoeningen vaststelt, zal hij u doorverwijzen naar het CARA. Het CARA zal een rijgeschiktheidsevaluatie uitvoeren en kan ook uitzonderlijk een rijgeschiktheidsattest afleveren aan (sommige) kandidaat-bestuurders die niet meer voldoen aan (bepaalde) visuele criteria (KB 23 maart 1998, bijlage 6, III, 2.3.2 en 3.2.2).

De rijgeschiktheidsevaluatie is een delicate evenwichtsoefening tussen het recht en de wens van individuele mobiliteit, en de algemene verkeersveiligheid. Tijdens de rijgeschiktheidsbeoordeling bepaalt een multidisciplinair team van artsen, psychologen en rij-experten de voorwaarden en/of beperkingen van uw rijbewijs, en de eventuele aanpassingen die u aan uw voertuig(en) moet laten uitvoeren.